Menu
Mikroregion 11 plus
Mikroregión 11 PLUS

Hrnčiarovce nad Parnou

...Obec HRNČIAROVCE NAD PARNOU leží v centálnej časti Trnavskej tabule juhozápadne od mesta Trnava. Jej katastrálne územie je približne štvorcovitého tvaru s rozlohou 1632 ha. V jej susedstve sa nachádzajú katastrálne územia Biely Kostol, Trnava, Zeleneč, Pác a Cífer.

Hrnčiarovce so svojím okolím spadajú do teplej mierne suchej... klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozpätí 9-10 stupňov Celzia a priemerný ročný úhrn zrážok je 550 mm.  Prevažná časť katastrálneho územia patrí do povodia Parnej. Hydrologickú sieť tvoria dva vodné toky - potok Parná a umelo vybudovaný kanál, ktorý bol v minulosti vybudovaný súbežne s pôvodným tokom.

Prevažne rovinaté územie pokrývajú kvalitné černozeme, v blízkosti potoka Parná
čiernice. V západnej časti chotára je územie členené výraznými úvalinami s výskytom regozemí.

Chránené územia 

...Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území. Za chránené vtáčie územia sa vyhlasujú biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Do katastrálneho  územia Hrnčiaroviec zasahujú dve vtáčie územia: Trnavské rybníky a Úľanská mokraď.

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky

----Trnavské rybníky sú najvýznamnejším biotopom vodného a močiarneho vtáctva na Trnavskej tabuli. Ich výstavba bola zrealizovaná v 50-tych rokoch minulého storočia. Tvoril ich komplex hospodársky využívaných rybníkov, z ktorých časť je už dlhodobo nevyužívaná, čo v dôsledku prirodzenej sukcesie prispelo vznik tohto biocentra. Celkovo tu bolo pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov. K najpočetnejším hniezdičom patria: lyska čierna, potápka chochlatá, trsteniarik spevavý. Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Trnavské rybníky je zachovanie biotopov  druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj podmienok ich prežitia a rozmnožovania - hrdzavky potápavej, kane močiarnej a bučiačika močiarneho. Pre hrdzavku potápavú sú Trnavské rybníky jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku na hniezdenie tohto druhu potápavej kačice.

Znenie návrhu vyhlášky je dostupné na www.enviro.gov.sk/servlets/files/15420

Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

Účelom ochrany Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha a haje tmavej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Celé znenie návrhu vyhlášky je dostupné na www.enviro.gov.sk/servlets/files/14153

... ... ---

Podujatia v obci:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Spoločne tvoríme náš Mikroregión krajší